Başeczacı Nedir? Ne İş yapar?

Başeczacı Nedir? Başeczacı Ne İş yapar? Başeczacı Meslek Kodu Nedir?

Başeczacı Meslek Tanımı : Çalıştığı yataklı tedavi hizmeti veren sağlık kurumunda eczane personelinin sevk ve idaresini yapan ve eczanede olması gereken ilaç ve tıbbi sarf malzemenin taze ve kodekse uygun olarak bulundurulmasını sağlayan kişidir.
Başeczacı Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eczacıları, ecza depo memurlarını, eczane memur ve hizmetlilerini hizmetle ilgili hususlarda sevk ve idare etmek, görev bölümlerini yapmak, çalışmalarını izlemek ve kontrol etmek,
b) Eczanede bulundurulması gereken ilaçları daima bulundurmak ve ilaçların taze ve kodekse uygun olmasını sağlamak,
c) Eczane ile ecza deposunda bulunan bütün ilaç, alet ve malzemelerin muhafazası ve usulü dairesinde sarf edilmesini sağlamak,
d) Depoya giren çıkan ilaçların ilgili personel tarafından gelir gider defterleri ile depo defterine düzenli olarak işlenmesini sağlamak,
e) Eczaneden servis ve laboratuvarlara günlük olarak çıkacak ilaçların umumi konsomasyonunu yaptırmak, gelir ve gider defterlerinin sarfiyat hanesine işlenmesini sağlamak,
f) İlaçların cinslerine göre sınıflandırılarak dolaplara yerleştirilmesini, her ilacın üzerine kodeksteki ismiyle pratikte kullanılan ismini gösteren etiketler konulmasını, şiddetli ve hafif zehirli ilaçlarla ışıktan muhafazası gereken maddelerin Türk Kodeksine göre tasnif edilerek ayrı dolaplara konulmasını sağlamak,
g) Uyuşturucu maddelerin gelir ve giderlerinin Bakanlıkça hazırlanmış deftere kaydedilmesi ve bu maddelerin sarf şeklinin uyuşturucu maddelere ait kanun, tüzük, yönetmelik ve Bakanlık emirlerine uygun olarak yapılmasını ve her ay sonunda bu defterin baştabibe onaylatılmasını sağlamak,
h) Bozulan veya üzerinde etiket bulunmaması nedeniyle ne olduğu belli olmayan ilaç ve sıhhi malzemenin, Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre yok etme ve kayıttan düşme işlemlerini yapmak,
i) Tabipler tarafından hastalara yazılan ilaçlardan maksimum dozları aşanlar ile Kodekse uygun olmayanlar hakkında ilgili tabibi uyarmak,
j) Eczanede imal edilen ilaçların standartlara uygun olmasını ve ilgili bütün kayıtların tutulmasını sağlamak, eczane laboratuvarında çalışanlara gerektiğinde yardım etmek, uyarılarda bulunmak,
k) Kurumun ilaç ve sıhhi malzeme ihtiyaçlarını zamanında belirlemek, sağlanması için hazırlayacağı listeleri baştabibe vermek,
l) Düzenlediği ihtiyaç listelerinin fenni şartlarını saptamak ve alınan ilaç ve malzemenin Türk Kodeksindeki niteliklere uygun olup olmadığını tayin ettirmek ve gereğinde her çeşit analizlerini yaptırmak,
m) Her mali yıl sonunda eczane ve depodaki malzeme ve ilaçların envanterini çıkarttırmak,
n) Tıbbi cihaz, alet, ilaç, sıhhi malzeme ve kimyevi maddeler ile demirbaş eşyanın bakım, muhafaza ve sarfından sorumlu olmak,
o) Kurum personeline ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ait reçeteleri yapan anlaşmalı eczanelerin getirdiği reçete ve faturaların kontrolünü yapmak/yaptırmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Başeczacı Meslek Kodu : 1213.09

Meslek Adı : Başeczacı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu : İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu : Politika Ve Planlama Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir