İcra Memuru Nedir? Ne İş yapar?

İcra Memuru Nedir? Ne İş yapar? İcra Memuru meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

İcra Memuru Meslek Tanımı : Alacaklıların alacağını borçlular tarafından zamanında ödenmemesi durumunda haciz yoluyla tahsil edilmesi işlemlerini yürüten kişidir.

İcra Memuru Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Haciz yoluyla tahsil edilmesi için gerekli evrakları teslim alarak, alacak miktarının yüksek olup olmadığını, zaman aşımı süresinin yaklaşıp yaklaşmadığını, borçlunun kaçması veya mallarını kaçırma ihtimalinin bulunup bulunmadığı veya başka borçtan dolayı halen kovuşturma olup olmadığı, haczin ihtiyati tedbirle ilgili olup olmadığı, evrakın başka vergi dairelerinden gelip gelmediği, teminat alımı ile ilgili olup olmadığı bakımından incelemek ve bu tür haciz evraklarını önemine binaen diğerlerinden ayrılarak derhal öncelikli olarak haciz işlemlerini başlatmak,
b) Malların haczedileceği adrese gidildiğinde borçlu yada muhataba kendini tanıtmak ve haciz gerekçesini bildirmek, borç nakit olarak ödenmek istendiğinde kanuna uygun olarak alacak tahsilatı yapmak,
c) Haczin başlaması sırasında haczedilecek menkul ve gayri menkul malların tespitini ve kıymet değerlendirmesi yaparak amme alacağı miktarı kadar malın haczini gerçekleştirmek, bu sırada mallar üzerinde başka herhangi bir haciz olup olmadığına, haciz işleminin kolay, masrafsız ve çabuk satışı yapılabilecek mallar üzerinde uygulanmasına dikkat etmek,
d) Haciz işlemlerini haciz tutanağına bağlamak ve haczin teminat, ihtiyati veya kati hacizlerden hangisi yapılmışsa ve her hangi bir istismara neden olmaması için bütün ayrıntıları tutanağa kaydetmek,
e) Borçlu herhangi bir itirazda bulunursa gerekçesini tutanakta belirterek itiraz gerekçesine ait deliller ile birlikte üç gün içerisinde vergi dairesine müracaat etmesini istemek, haciz tutanağının bir suretini borçlu veya zilyede yada aile bireylerinden birine vermek,
f) Borçlunun talebi doğrultusunda borçların taksitlendirilmesi veya yeniden yapılandırılması işlemlerini yapmak,
g) Haczedilen malların borçlu yada diğer muhatapların da görüşü alınarak ortalama fiyat belirlemek, haczedilen malların duruma göre ya yerlerinde bırakılarak borçlu veya güvenilir birine teslim etmek yada güvenilir biri bulunamadığında malları derhal vergi dairesi deposuna taşıttırmak, aynı gün içerisinde satış ekibine bildirmek, malların haczedilen mekanda bırakılması durumunda kaybolmalarını, değiştirilmelerini önlemek amacıyla marka, model, tip, varsa seri numaraların gibi ayırıcı özelliklerini haciz tutanağına kaydetmek,
h) Haciz sırasında borçlu tarafından tepki gösterildiği güvenlik görevlisi çağırmak,
i) Kara ve hava araçları vb. taşınır mallar içinde aynı haciz işlemlerini yürüterek kayıtlı bulunduğu dairelere haciz konusunu bildirerek tedbir alınmasını sağlamak,
j) Haciz bildirimlerini ?Haciz Bildirim Defterine? kaydederek haciz işlemlerini buradan takip etmek,
k) Alacağın, aylık maaş, ücret veya kira gelirlerinden tahsili gerekiyor ise borçlunun hesabı bulunan banka veya çalıştığı iş yerine tebligat çıkararak 7 gün içerisinde itiraz edilmediğinde tahsil edilmesini sağlamak.
l) Hacze konu alacakların borçlu tarafından zamanında nakit olarak ödendiği durumlarda haczin kaldırılması ve depo sorumlusu ile satış servisine yazı yazılarak haczedilen malların sahibine iadesini sağlamak,
m) Borçlunun itirazı üzerine haciz dosyasını ihtilafın giderilmesi için ilgili servise göndermek, haciz takip defterine gerekli notu yazmak,
n) Haciz sırasında, mücevherat, kıymetli maden, ticari senet, tahvil vb. menkul mallar alınarak vergi dairesine getirilmiş ise vezne servisine teslim etmek,
o) Haciz sırasında nakit olarak tahsilat yapıldığında aynı gün yada ertesi gün vezneye teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İcra Memuru Meslek Kodu : 3411.06

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Hukuk, Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *