Biyosidal Mesul Müdürü Nedir ? Ne iş yapar?

Biyosidal Mesul Müdürü ne iş yapar? Biyosidal Mesul Müdürü görev tanımı nedir? Biyosidal Mesul Müdürü görev tanımı nedir?

Biyosidal Mesul Müdürü Meslek Tanımı :Hekim, veteriner hekim, eczacı, kimyager, mühendis (kimya, ziraat, çevre, gıda, su ürünleri, tütün teknolojisi), biyoloji alanında lisans veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olup, Bakanlıktan sertifika almaya hak kazanan kişidir.(1)

Meslek Kodu :
1324.10

Meslek Adı :
Biyosidal Mesul Müdürü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :
Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :
İmalat, Madencilik, İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri

Meslek Birim Grubu :
Tedarik, Dağıtım Müdürleri Ve Benzeri Müdürler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Biyosidal Mesul Müdürü Görev ve İşlem Basamakları (2)

Biyosidal Mesul Müdürü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Mesul müdürün görevleri şunlardır:

a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.

b) İşleyişte tanımlanmış altyapı ve hizmet kalite standartlarının korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak.

c) İş yerinin işleyişinde altyapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan bütün değişiklikleri zamanında Müdürlüğe bildirmek.

ç) Görevine son verilen veya ayrılan personele ilişkin bilgileri en geç bir hafta içerisinde Müdürlüğe bildirmek.

d) Çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak.

e) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek.

f) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak.

g) Atıkların usulüne uygun olarak imha edilmesini sağlamak.

ğ) İş yerinde bulundurulması zorunlu malzemeleri kontrol ve temin etmek.

h) Çalışan personelin gerekli görülen tetkiklerini ve muayenelerini periyodik olarak yaptırmak.

ı) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce tanımlanacak diğer görevleri yerine getirmek.

i) Biyosidal uygulamalarını uygulama yapılmadan önce elektronik ortamda bildirmek.

j) Başka bir ilde geçici olarak, seyyar araç ve gereçlerle uygulama yapılması durumunda, gidilen ilin Müdürlüğüne uygulama yapılmadan bir iş günü öncesinden Ek-10’da yer alan Başka Bir İlde Yapılacak Biyosidal Ürün Uygulama Bildirim Formunu elektronik ortamda bildirmek, mücbir sebeple elektronik ortamda bildirilemediği durumlarda bir dilekçeyle bildirmek.

(3) Mesul müdür, iş yerinin işleyişi ve denetimi ile ilgili her türlü işleminde Müdürlük ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır.

(4) Mesul müdürün iş yerindeki görevinden ayrılması veya görevine son verilmesi durumlarında işletme sahibi tarafından en geç 48 saat içinde Müdürlüğe bilgi verilir ve ayrılış tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yeni mesul müdüre ait iş sözleşmesi ile birlikte Müdürlüğe müracaat yapılır. Bir hafta içinde yeni mesul müdür tayin edilmemesi halinde iş yeri Müdürlük tarafından uyarılarak, on beş günü geçmemek üzere ek süre verilir. Ancak, bu süreler içinde ekip sorumlularından bir tanesi mesul müdür olarak görevlendirilir ve bu durum bir dilekçe ile Müdürlüğe bildirilir. Aynı şekilde mesul müdürün aynı yıl içerisinde hastalık izni hariç bir ayı geçmemek üzere yıllık veya mazeret iznine ayrılması durumunda, geçici olarak ekip sorumlularından bir tanesi mesul müdür olarak görevlendirilir ve bu durum bir dilekçe ile Müdürlüğe bildirilir.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

(1) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190704-2.htm

(2) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190704-2.htm

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us