İlçe Emniyet Müdürü Nedir? Ne İş yapar?

İlçe Emniyet Müdürü Nedir? Ne İş yapar? İlçe Emniyet Müdürü meslek kodu nedir?

İlçe Emniyet Müdürü Meslek Tanımı : İlçe polis sorumluluk bölgelerindeki Emniyet birimlerinin verdiği hizmetler ile yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumlulukların etkili, verimli ve mesleki etik değerler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğünün, İlçe Belediye sınırları içindeki teşkilatının en üst düzey yöneticisi olarak görev yapan nitelikli kişidir.

Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdürü) Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Personeli planlamak, görevlendirmek, sevk ve idare etmek, eğitmek ve performanslarını değerlendirmek,
b) Kamu düzeninin sağlanması hizmetlerinin ve bağlı birimlerin faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesini sağlamak, bunları izlemek, koordine etmek, değerlendirmek ve denetlemek,
c) Suçun azaltılması, şehrin sosyal ve ekonomik sorunu çözüm bulması ve güvenlik hizmetlerinin daha rasyonel bir şekilde yürütülmesi amacıyla; şehirdeki tüm idari, adli, siyasi, askeri, etnik, işçi, iş veren, spor çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve gerekli gördüğü tüm gerçek ve tüzel kişilerle iyi ve yüksek düzeyli ilişkiler kurarak tarafların katılım ve desteğini sağlayıcı politikalar üretmek ve uygulamak,
d) Doğal afet ve kriz durumlarında, halkta infial uyandıran olaylarda, etnik ve siyasal çalışmalarda, ani gelişen büyük toplumsal olay veya sosyal patlama durumlarında güvenlik hizmetlerinin rasyonel bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; kriz merkezi ile işbirliği çerçevesinde ilgili tüm kurum, kuruluş ve şahıslar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlayıcı harekat planlarının önceden belirlenerek uygulanabilir ve alternatifli bir şekilde hazırlanmasını sağlamak,
e) Alınması gereken tüm acil kararları almak ve başka emniyet birimleri olmak üzere ilgili birimlerin uyum içinde çalışmasını sağlamak,
f) Gerektiğinde personelinin, halkın veya ilgili grubun önünde veya medya aracılığı ile hitap ederek normale dönüşe katkı sağlamak,
g) Bu tür olaylardan gerekli derslerin alınması, eksikliklerin giderilmesi ve hataların tekrarlanmaması için tüm personeli kapsayan eğitim programları hazırlatmak ve uygulatmak,
h) Personelin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, onların aile ve sosyal yaşam standartlarının geliştirilmelerine imkan sağlayıcı düzenlemeler yapmak,
i) Üst makamlarınca özel emir verildiği durumlarda veya gerekli görüldüğü durumlarda önemli soruşturma veya operasyonları yönetmek,
j) Halkın veya gerçek tüzel kişiliklerin yaptığı şikayetleri değerlendirmek/değerlendirilmesini sağlamak,
k) Güvenlik hizmetlerinin sürekli gelişimi için bilimsel çalışmalar yaptırarak geliştirilen yöntem ve politikaları uygulamak, bu politikaların örnek olması ve yaygınlaştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü Makamı ve diğer ilgili yerlere önermek,
l) Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde hizmetin ve uluslar arası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde toplantı, seminer, görüşme, konferans, sempozyum, gezi, staj, personel değişimi gibi her türlü eğitim ve işbirliği faaliyetlerini gerçekleştirmek,
m) Göreve ilişkin mevzuatın geliştirilmesi için Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak,
n) İlgili şahıs, kurum ve kamuoyuna yönelik gerekli bilgilendirmeleri yapmak,
o) Hizmet alanı ile ilgili kayıt ve istatistiklerin tutulmasını sağlamak,
p) Bütçenin hazırlanmasını sağlamak ve uygulamak,
q) İl düzeyinde Emniyet Genel Müdürlüğünü ve İl Emniyet Teşkilatını temsil etmek ve gerektiğinde belirtilen görevleri yardımcıları ve diğer personeli vasıtası ile yerine getirmek,
r) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İlçe Emniyet Müdürü Meslek Kodu : 1349.01

Meslek Ana Grubu :
Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :
Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :
Profesyonel Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us